تخفیف!

چک لیست حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401) (فایل Word)

1.000.000 ریال

چک لیست ارزیابی حاکمیت شرکتی در سازمان

 بر اساس دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401) و مورد توجه حسابرس داخلی

این چک لیست، بر اساس آخرین دستورالعمل حاکمیت شرکتی تهیه گردیده و نشان دهنده سطح پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی در سازمان می‌باشد. حسابرس داخلی با استفاده از این چک لیست می‌تواند میزان انطباق سازمان با اصول حاکمیت شرکتی بررسی نماید. در این چک لیست به 4 محور اصلی و بیش از 92 موضوع (بند) پرداخته شده است که باید در سازمان مورد توجه قرار بگیرد. در این چک لیست، وضعیت بندهای ارائه شده به صورت کلی به 4 حالت درک شده، انطباق، عدم انطباق و کنترل و نظارت شده دسته‌بندی شده‌اند که توصیف هر کدام به صورت زیر است:

  • درک و شناخت: موضوع بند در سازمان توسط کلیه اشخاص (نقش‌های) کلیدی مرتبط شناخته و درک شده است.
  • منطبق: سازمان در خصوص این بند به صورت کامل درک و شناخت داشته و آن را 100% پیاده نموده است.
  • نامنطبق: سازمان ممکن است درک و شناخت داشته باشد اما هنوز اقدامات لازم و کافی خصوص این بند صورت نگرفته است یا نتیجه لازم حاصل نشده است. لذا عدم انطباق وجود دارد.
  • کنترل و نظارت: سازمان درک و شناخت لازم را دارد، همچنین در خصوص این بند انطباق لازم وجود دارد و این موضوع تحت کنترل و نظارت حسابرسان و نقش‌های مرتبط کلیدی قرار دارد.

 

لذا از طریق این چک لیست هر سازمان با توجه به شرایط خود، می‌تواند وضعیت و کیفیت انطباق/ عدم انطباق خود را با دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 18 مهر 1401) ارزیابی نموده و اقدامات لازم در راستای بهبود را شناسایی و پیاده‌سازی نماید.