تخفیف!

نمونه آماده اظهارنامه تعالی سازمانی سطح تعهد جایزه ملی تعالی (فایل Word)

4.000.000 ریال

دانلود نمونه آماده اظهارنامه تعالی سازمانی سطح تعهد جایزه ملی تعالی

محصول پیش‌رو نمونه آماده پیشنهادی “اظهارنامه تعالی سازمانی” به عنوان یک سند رسمی است که از سوی شرکت‌ها تدوین می‌شود. در محتوای اظهارنامه تعالی سازمانی، تعهدات و تصمیم‌های شرکت را نسبت به اصول و معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 (بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت) مورد بررسی قرار می‌دهد.

این اظهارنامه جهت شرکت در انواع جایزه‌های تعالی سازمانی در سطح “گواهی تعهد به تعالی” و مدل تعالی سازمانی 1400 سازمان مدیریت صنعتی مناسب می‌باشد. اظهارنامه سطح تقدیرنامه در اینجا ارائه شده است.

فرمت پیش‌رو، شامل فایل Word نمونه آماده اظهارنامه سطح تعهد مطابق با فرمت سازمان مدیریت صنعتی و فایل Excel اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود براساس الگوی مدل تعالی 1400 و EFQM 2020 است. از این ابزارها به عنوان ساختار کمکی برای تهیه مستندات لازم جهت شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی مدیریت صنعتی می‌توان استفاده کرد تا عملکرد و فعالیت‌های شرکت خود را بهتر نشان دهید.

در صورت بروز هرگونه سؤالی در خصوص این محصول، با ما تماس بگیرید.