پرسشنامه تعالی سازمانی EFQM 2020 (فایل Word)

1.000.000 ریال

پرسش‌نامه ارزیابی داخلی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 بر اساس مدل جدید ارائه شده تدوین شده است و مشتمل بر 7 معیار اصلی می باشد.

پرسش‌نامه فارسی ارزیابی داخلی براساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 بر اساس مدل جدید ارائه شده تدوین شده است و مشتمل بر 7 معیار اصلی می باشد.