پرسش‌نامه عارضه یابی سازمانی (فایل Word)

ریال750.000

پرسش‌نامه تحلیل و عارضه‌یابی سازمانی به شناسایی موقعیت فعلی سازمان و داشتن دیدگاه کلان نسبت به جنبه‌های مختلف کمک می‌کند. نتایج حاصل از این پرسشنامه می‌تواند در ابتدای عارضه‌یابی به کار رفته و علاوه بر اینکه زوایای مختلف سازمان را روشن می‌کند، برای تعیین اقدامات استراتژیک و برنامه‌های خرد آینده سازمان کمک کند.

توضیحات

پرسش‌نامه تحلیل و عارضه‌یابی سازمانی به شناسایی موقعیت فعلی سازمان و داشتن دیدگاه کلان نسبت به جنبه‌های مختلف کمک می‌کند. نتایج حاصل از این پرسشنامه می‌تواند در ابتدای عارضه‌یابی به کار رفته و علاوه بر اینکه زوایای مختلف سازمان را روشن می‌کند، برای تعیین اقدامات استراتژیک و برنامه‌های خرد آینده سازمان کمک کند.