پرسش‌نامه عارضه یابی سازمانی (فایل Word)

1.000.000 ریال

پرسش‌نامه تحلیل و عارضه‌یابی سازمانی به شناسایی موقعیت فعلی سازمان و داشتن دیدگاه کلان نسبت به جنبه‌های مختلف کمک می‌کند. نتایج حاصل از این پرسشنامه می‌تواند در ابتدای عارضه‌یابی به کار رفته و علاوه بر اینکه زوایای مختلف سازمان را روشن می‌کند، برای تعیین اقدامات استراتژیک و برنامه‌های خرد آینده سازمان کمک کند.

پرسش‌نامه تحلیل و عارضه‌یابی سازمانی به شناسایی موقعیت فعلی سازمان و داشتن دیدگاه کلان نسبت به جنبه‌های مختلف کمک می‌کند. نتایج حاصل از این پرسشنامه می‌تواند در ابتدای عارضه‌یابی به کار رفته و علاوه بر اینکه زوایای مختلف سازمان را روشن می‌کند، برای تعیین اقدامات استراتژیک و برنامه‌های خرد آینده سازمان کمک کند. این پرسشنامه در 14 صفحه بر اساس بخشی از کتاب Organisational diagnosis: tools and techniques  و برخی منابع دیگر می‌باشد که جهت استفاده گردآوری و ترجمه شده است.