تخفیف!

پرسشنامه توسعه پایدار بر اساس مدل EFQM 2020 (فایل Word)

1.000.000 ریال

دانلود پرسش‌نامه ارزیابی انطباق سازمان با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG)

این پرسشنامه برای کمک به یک سازمان طراحی شده است تا آن دسته از اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) را که با هدف آن مرتبط هستند شناسایی کند و رویکرد خود را برای ادغام و گنجاندن آنها در استراتژی خود ارزیابی کند. این پرسشنامه به سازمان کمک می‌کند تا موقعیت فعلی خود را شناسایی کند و فرصت‌های بهبود بالقوه را تعیین کند. این پرسشنامه از منطق مدل 2020 EFQM با تمرکز بر “چرا”، “چگونه” و “چه چیزی” پیروی می‌کند و دارای ابعاد “DIRECTION” و “EXECUTION” و “RESULTS” می‌باشد. همچنین برای به دست آوردن مزایای استفاده از پرسشنامه، نیازی به داشتن دانش قبلی از مدل EFQM نیست.

جهت مطالعه مباحث مربوط به توسعه پایدار لطفا به اینجا مراجعه نمایید.

تعداد صفحات: 10
تعداد سوال: 25