پرسشنامه مدیریت تغییر بر اساس مدل تعالی (EFQM 2020) فایل Word

1.000.000 ریال

سازمان شما تا چه اندازه برای مدیریت تغییرات عمده و بحران‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد؟ سازمان شما و کادر رهبری آن، در مواقع تغییرات و بحران‌ها تا چه اندازه توانسته نابسامانی را مدیریت نماید؟ این پرسش‌نامه که بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 طراحی شده است، در شناسایی موقعیت فعلی و تعیین جهت‌ها و فرصت‌های بهبود بالقوه و اولویت‌های آینده شرکت کمک شایانی می نماید.

نتایج این پرسشنامه می‌تواند در حوزه مدیریت تغییرات عمده (DISTRUPTION) در اظهارنامه تعالی سازمانی مورد استفاده قرار بگیرد.

پرسشنامه ارزیابی مدیریت تغییر
پرسشنامه ارزیابی مدیریت تغییر