پرسشنامه ارزیابی تاب آوری بر اساس مدل تعالی (EFQM 2020) فایل Word

ریال500.000