امکانسنجی سرمایه گذاری خطر پذیر پلتفرم سلامت دیجیتال

    • دارویی و پزشکی, فناوری اطلاعات و ارتباطات