امکانسنجی سرمایه گذاری خطرپذیر برای پلتفرم ارائه خدمات پاراکلینیکی و سرپایی

    • دارویی و پزشکی, فناوری اطلاعات و ارتباطات