امکانسنجی سرمایه گذاری خطرپذیر برای تولید داروی مونوکلونال آنتی بادی برای درمان آلزایمر

    • دارویی و پزشکی