مدلسازی و بازمهندسی فرایندهای کسب و کار بر اساس چارچوب‌های بهینه کاوی بانکی مانند APQC، BIAN، IFW و InfoSys

    • پولی و بانکی