طراحی و پیاده سازی ساز و کارهای واگذاری اراضی صنعتی شرکت هلدینگ دارویی

    • مدیریت