طراحی سیستم خبره تصمیم گیری برای کمیته منتخب کل دانشگاه علم و صنعت ایران

    • تحقیقات و آموزش
    • دانشگاه علم و صنعت ایران