ایجاد بانک اطلاعات دارویی شرکت ICT دارویی

    • دارویی و پزشکی, فناوری اطلاعات و ارتباطات