برگزاری سمینار تخصصی دولت یازدهم و بخش صنعت؛ رصد چالش ها و فرصت ها

    • مدیریت