تدوین و اجرای پایگاه اطلاعات سازمان (پاس) جهت سازمان فرهنگی- هنری شهرداری تهران

    • خدمات شهری