مدیریت پروژه نصب و راه اندازی ردیاب ماهواره ای شناورهای شركت تاسیسات دریایی ایران

    • فناوری اطلاعات و ارتباطات