مدیریت پروژه پیاده سازی بلیط الكترونیكی و GPS آنلاین شركت اتوبوسرانی

    • خدمات شهری, فناوری اطلاعات و ارتباطات