امکانسنجی سرمایه گذاری خطرپذیر برای طرح تولید و تجاری سازی و سنتز مواد موثره دارویی پپتیدی درمان سرطان و دیابت

    • دارویی و پزشکی