ارائه مدلی برای نفوذ به بازارهای تجاری خاور دور با بهره گیری از مزیتهای نسبی ایران و ویژگیهای نیروی انسانی

    • تحقیقات و آموزش