تدوین و اجرای طرح طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش شرکت ملی نفت

    • نفت و گاز