تدوین و اجرای طرح طراحی و استقرار سیستم مدیریت دانش شرکت نفت و گاز

    • نفت و گاز