تدوین و پیاده‌سازی برنامه‌ریزی راهبردی (بر اساس مدل بازی بُرد اثر لافلی و مارتین)

    • پولی و بانکی